Yönetmelik

24 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31819

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için oluşturulan grupları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bağımlılık ile ilgili klinik ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, bağımlılık ile mücadelede diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

b) Davranışsal bağımlılıklara yönelik önleyici çalışmalarda Üniversitenin iç ve dış paydaşları ile eşgüdüm halinde faaliyetler göstermek.

c) Davranışsal bağımlılıklara yönelik danışma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

ç) Bağımlılığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon konularında kanıta dayalı sonuçlar ortaya koyacak bilimsel araştırmalar planlamak, projeler geliştirmek ve müdahaleler yapmak.

d) Bağımlılıkla mücadele ve uygulama alanında toplumu bilgilendirmek için basılı, yazılı ve çevrimiçi medyadan destek almak.

e) Araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatini bağımlılığı önleme faaliyetlerine çekecek aktiviteler planlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bağımlılık konusunda aile ve toplum düzeyinde belirlenen risk gruplarına ilişkin toplum sağlığını koruyucu ve önleyici kanıt düzeyi yüksek bilimsel çalışmalar yapmak, bu tür çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.

b) Bağımlılıkla ilgili diğer merkezler, üniversiteler ve kurumlarla birlikte bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yer almak.

c) Bağımlılık alanında uzmanlaşmak isteyen hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman ve benzeri meslek gruplarının lisansüstü çalışmaları için bilimsel olanaklar sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri konusunda yazılı, basılı ve çevrim içi kaynaklardan yardım alarak toplumu bilgilendirmek.

d) Bağımlılığı önlemeye yönelik çalışmalarda yer alacak gönüllüler ve destek grupları oluşturmak.

e) Bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, panel, kurs, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ğ) Bağımlılıkla mücadele konusunda yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışma ve projeler yapmak, yapılan projeleri desteklemek.

h) Bağımlılığı olan bireyler ve onların ailelerine eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir veya süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, bir Üniversite öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün yokluğunda yerine müdür yardımcısı; müdür yardımcısının olmadığı durumda Yönetim Kurulundan Müdürün uygun gördüğü üye vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az 3 en çok 8 üye dâhil olmak üzere en az 5 en çok 10 üyeden oluşur.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini tamamlamak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında iki ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyeleri olağan toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeliği görevi sonlanır ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planı, yıllık faaliyet raporu, program ve bütçeleri, eğitim-öğretim ve etkinlik planlarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Merkezin araştırma, uygulama, eğitim, kurs, sertifika, kongre, sempozyum gibi etkinlik programlarını hazırlamak, yürütmek, değerlendirmek ve Merkezin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili konularda kararlar almak.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma gruplarını oluşturmak.

e) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıl için görevlendirilen en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınıp yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14- (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için araştırma, proje, yayın, sempozyum, kongre, kurs, sertifika ve topluma yönelik olarak sürdürülecek faaliyetler için sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, grup başkanı sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur. Grup başkanı ve personeli Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Çalışma grubu personelinin görev süreleri çalışma grubu kurulduğunda belirtilir. Görev süresi dolan çalışma grubu personelinin görev süresi Rektör tarafından uzatılabilir.

(3) Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top